PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

ÚČINNÉ od 1.6.2015

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vítáme Vás na internetových stránkách http://www.abirail.cz („Internetové stránky“). Internetové stránky jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí
těmito podmínkami pro používání Internetových stránek („Podmínky“).

Provozovatelem těchto Internetových stránek je obchodní společnost ABIRAIL CZ s.r.o., se sídlem Peroutková 290/5, Brno-město, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 017 32 544, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 79219 („Provozovatel“ nebo „ABIRAIL“), která je oprávněna vykonávat veškerá práva k těmto Internetovým stránkám.

Vstupem na tyto Internetové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste tyto Podmínky četli, že jste jim porozuměli, a vyjadřujete svůj souhlas se všemi podmínkami a ustanoveními uvedenými v těchto Podmínkách a zavazujete se je dodržovat.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

Užívat Internetové stránky jinak než pro osobní potřebu nebo vnitřní potřebu právnické osoby (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu Provozovatele není dovoleno. Jiné využití podléhá předchozímu písemnému souhlasu Provozovatele.

Zavazujete se, že při používání Internetových stránek se budete řídit obecně závaznými právními předpisy, dobrými mravy a těmito Podmínkami a nebudete jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatních uživatelů Internetových stránek. Dále se zavazujete, že zejména nebudete zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu Internetových stránek nebo je jinak zneužívat či měnit jejich obsah.

OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Provozovatel upozorňuje, že veškerý obsah Internetových stránek tvořící textové dokumenty a multimediální prvky, jako jsou texty, kresby, grafiky, design, loga, ikony, obrázky, ukázky audio a video, fotografie, programy a technologie, jakož i Internetové stránky jako celek, včetně jejich rozvržení a grafického designu, podléhají právní ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon) a podle dalších obecně závazných právních předpisů.

Tyto Internetové stránky a jejich obsah nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele rozmnožovány, rozšiřovány nebo měněny, případně překládány nebo jinak upravovány jakýmkoli jiným způsobem. Obsah a materiály určené ke stahování se smí rozmnožovat nebo stahovat pouze pro nekomerční osobní užití. Obsah Internetových stránek může také zčásti nebo zcela podléhat právům třetích osob.

V případě neoprávněného užití obsahu Internetových stránek může Provozovatel nebo jiná oprávněná osoba uplatnit svá práva z takového porušení bez jakýchkoliv omezení.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

Obsah Internetových stránek má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost, úplnost a aktuálnost informací uvedených na těchto Internetových stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody, ušlý zisk nebo nemajetkovou újmu, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním Internetových stránek.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za obsah umístěný na Internetových stránkách třetí stranou, reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakoukoliv třetí stranou prostřednictvím těchto Internetových stránek.

Tyto Internetové stránky mohou odkazovat na jiné stránky, které nejsou provozovány Provozovatelem. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah stránek,
na které je odkazováno, a odkázání neznamená schválení těchto stránek ze strany Provozovatele. Provozovatel nemá kontrolu nad obsahem odkazovaných stránek a nenese odpovědnost za žádné následky jakkoliv vyplývající z použití odkazů nebo jiných internetových stránek.

Upozorňujeme Vás, že důvěrnost korespondence zasílané prostřednictvím sítě Internet nelze zaručit. Proto souhlasíte s tím, že jakékoli informace,
které poskytnete Provozovateli prostřednictvím Internetových stránek, nebudou považovány za důvěrné nebo jinak chráněné informace. Provozovatel však zajišťuje bezpečnost a důvěrnost komunikace standardními technickými prostředky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování Osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Zásadami ochrany osobních údajů Provozovatele uveřejněnými na Internetových stránkách.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto Internetových stránkách, s výjimkou těchto Podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Aktuální znění těchto Podmínek bude uveřejněno na Internetových stránkách. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky a veškeré jiné informace obsažené na těchto Internetových stránkách. Provozovatel může rovněž kdykoliv bez upozornění měnit služby popsané na těchto Internetových stránkách. Přístupem na tyto Internetové stránky vyjadřujete svůj souhlas s aktuálním zněním těchto Podmínek.

Podmínky včetně všech jejich součástí jsou platné na dobu neurčitou a nabývají účinnosti od 1.6.2015.